واکاوی عوامل مؤثر بر ارتقای سطح کیفی سرمایه انسانی در صنایع نفت و پتروشیمی

نویسنده: شاپور صالحی فرگنی چکیده: در دهه‌های اخیر سرمایه انسانی به یکی از مهم‌ترین مزیت‌های صنایع تبدیل ‌شده است. بااین‌وجود در حال حاضر، ازلحاظ مفهوم‌سازی و تعیین مؤلفه‌ها برای مفهوم ارتقای کیفی سرمایه انسانی با ابهام نظری و تئوریک روبرو هستیم که ریشه بسیاری از این ابهام‌ها و پیچیدگی‌ها به …

تاثیر اثر بخشی دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی گری برنامه های آموزشی (مورد مطالعه: شرکت توزیع برق استان تهران)

نویسندگان: محسن کدخدائی، مریم جعفری و دکتر شاپور صالحی فرگنی چکیده: نیروی انسانی از سرمایه های اصلی هر سازمان محسوب می گرددند و ارتقاء عملکرد هر سازمان در گرو سرمایه انسانی آن می باشد. آموزش ضمن خدمت، با ایجاد مهارت لازم در کارکنان منجر به تحقق این مهم در سطح …

اثر آموزش کارآفرینانه بر مدیریت عملکرد سازمان با نقش میانجی اثربخشی آموزش در صنایع نفت و پتروشیمی (موردمطالعه: شرکت پتروشیمی کارون)

نویسندگان: شاپور صالحی فرگنی چکیده: آموزش و توسعه، تسهیلگر منابع انسانی است. آموزش همه کارکنان را قادر میسازد تا عملکرد سازمان را با مسائل محیطی ادغام و یکپارچه نمایند. مبدل شدن به سازمانی یادگیرنده به عنوان یک استراتژی مؤثر در بهبود عملکرد و توسعه کسب و کار به نظر میرسد …

تأثیر تفکر استراتژیک بر توسعه منابع انسانی با نقش میانجی اثربخشی آموزشی (مورد مطالعاتی افراگستر گلزار)

نویسندگان:علی دستفروش، امیرعباس صالحی و دکتر شاپور صالحی فرگنی چکیده: هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر تفکر استراتژیک بر توسعه منابع انسانی با نقش میانجی اثربخشی آموزشی (مورد مطالعاتی افراگستر گلزار) است. برخورداری از بینش استراتژیک در رویارویی با مقوله مدیریت و فراگیری آنکه چگونه میتوان ابزار تجزیه و …

بررسی اثر آموزش ضمن خدمت بر چابکی سازمان با میانجی گری انگیزش (مطالعه موردی در بخش نفت و گاز و پتروشیمی شرکت مهندسی قدس نیرو)

نویسندگان: سیاوش نظامی، زهرا دیلمی، علی یارمحمدی و دکتر شاپور صالحی فرگنی چکیده: امروزه ما در یک جامعه سازمانی زندگی می کنیم که منابع انسانی بخش اصلی آن سازمانها محسوب می شوند. یکی از ویژگیهای مهم که در سازمانهای امروز مطرح است ، چابکی سازمانی می باشد که شامل قابلیت …

تاثیر بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد صادراتی با نقش میانجی دوره های آموزش ضمن خدمت (مورد مطالعه :شرکت لبنیات پاستوریزه پاک)

نویسندگان: مصطفی موحدی، سرور ماندگار،فرزانه بحیرایی و دکتر شاپور صالحی فرگنی چکیده: در محیط کسب و کار پویای امروزی، تأکید زیادی بر روی عملکرد کسب و کار شده و شرکتها ناگزیرند برای ماندن در صحنه رقابت، شناخت و نظارت دقیقی بر عملکرد کسب و کار خود داشته باشند از سوی …