بررسی اثر آموزش ضمن خدمت بر چابکی سازمان با میانجی گری انگیزش (مطالعه موردی در بخش نفت و گاز و پتروشیمی شرکت مهندسی قدس نیرو)

نویسندگان: سیاوش نظامی، زهرا دیلمی، علی یارمحمدی و دکتر شاپور صالحی فرگنی

چکیده:

امروزه ما در یک جامعه سازمانی زندگی می کنیم که منابع انسانی بخش اصلی آن سازمانها محسوب می شوند. یکی از ویژگیهای مهم که در سازمانهای امروز مطرح است ، چابکی سازمانی می باشد که شامل قابلیت ها و توانایی های منابع انسانی سازمان ازقبیل سرعت پاسخگویی، شایستگی ،سرعت عمل، انعطاف پذیری و… می باشد. هدف پژوهش حاضر یافتن رابطه ای معنا دار بین آموزش ضمن خدمت کارکنان و چابکی سازمان با میانجی گری انگیزش می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ نوع کمی، از لحاظ رویکرد قیاسی، ازنظر ماهیت توصیفی همبستگی،از حیث هدف کاربردی می باشد.دراین پژوهش پرسشنامه های استاندارد آنلاین بین 32 نفر از 36 نفرکارکنان بخش نفت و گاز و پتروشیمی شرکت مهندسی قدس نیرو به عنوان جامعه نمونه (طبق فرمول کوکران) توزیع گردید که پس از تکمیل و ارسال پاسخنامه ها، خروجی پاسخها با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.نتایج نشان داد: 1 . بین آموزش ضمن خدمت و چابکی سازمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 2 .بین انگیزش کارکنان و چابکی سازمان رابطه مثبت معنا داری وجود دارد. 3 . آموزش ضمن خدمت کارکنان می تواند از طریق ایجاد انگیزش در آنها باعث افزایش چابکی سازمان گردد.
واژه های کلیدی: آموزش ضمن خدمت، انگیزش، چابکی سازمان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *