تأثیر تفکر استراتژیک بر توسعه منابع انسانی با نقش میانجی اثربخشی آموزشی (مورد مطالعاتی افراگستر گلزار)

نویسندگان:علی دستفروش، امیرعباس صالحی و دکتر شاپور صالحی فرگنی

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر تفکر استراتژیک بر توسعه منابع انسانی با نقش میانجی اثربخشی آموزشی (مورد مطالعاتی افراگستر گلزار) است. برخورداری از بینش استراتژیک در رویارویی با مقوله مدیریت و فراگیری آنکه چگونه میتوان ابزار تجزیه و تحلیل استراتژیک را در تنظیم و بر اجرای استراتژی به کار گرفت، و امروزه هیچ سازمانی بدون توجه به نیروی انسانی و نقش سازنده آن در ارائه خدمات، قادر به ادامه حیات نیست. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و از نظر شیوه اجرا، توصیفی و از نوع تحقیقات کمی است. جامعه آماری این پژوهش را جامعه آماری این پژوهش شامل 30 نفر از کارکنان شرکت افراگستر گلزار در استان تهران میباشد. از میان پرسشنامه های توزیع شده 19 پرسشنامه تکمیل و جمع آوری گردیده است. بهمنظور پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج نشان میدهد مقدار آلفای محاسبه شده برای کل پرسشنامه 0.952 است. ازآنجاکه مقادیر به دست آمده بیشتر از 0.07 میباشد میتوان گفت پایایی مورد تائید قرار میگیرد. برای تعیین روایی پرسشنامه ازنظر خبرگان و اساتید استفاده شده است. بر اساس نتایج رگرسیون تفکر استراتژیک تأثیر مثبتی بر کیفیت یادگیری و رضایت شغلی دارد. بر اساس نتیجه فرضیه پژوهش به مدیر شرکت مذکور توصیه میگردد بیشتر از تفکر استراتژیک در اداره شرکت بهره ببرد. تفکر استراتژیک موجب به وجود آمدن همسویی کارمندان و تعهد مشترک در سازمان میشود. در این پژوهش برای تجزیهوتحلیل دادهها از روش های آماری رگرسیون خطی و آزمون کلموگروف اسمیرینف به کمک نرم افزار علوم اجتماعی آماری استفاده شده است.
واژههای كلیدی: تفکر استراتژیک، توسعه منابع انسانی، اثربخشی آموزشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *