تاثیر اثر بخشی دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی گری برنامه های آموزشی (مورد مطالعه: شرکت توزیع برق استان تهران)

نویسندگان: محسن کدخدائی، مریم جعفری و دکتر شاپور صالحی فرگنی

چکیده:

نیروی انسانی از سرمایه های اصلی هر سازمان محسوب می گرددند و ارتقاء عملکرد هر سازمان در گرو سرمایه انسانی آن می باشد. آموزش ضمن خدمت، با ایجاد مهارت لازم در کارکنان منجر به تحقق این مهم در سطح فردی و گروهی خواهد شد. همچنین آموزش ضمن خدمت کارکنان نقش بهسزایی در ارتقای کارایی سازمانها دارد. دوره های آموزش ضمن خدمت معمولا تقویت قابلیت های موجود و تسهیل کسب دانش،پرورش مهارت ها و توانایی های مربوط به بهبود عملکرد کارکنان را شامل میشود . این تحقیق براساس دسته بندی تحقیقات از نظر هدف یک تحقیق عملی کاربردی است و براساس روش تحقیق – این پژوهش از نظر دسته بندی تحقیقات، یک تحقیق علی می باشد. جامعه آماری این تحقیق مجموعه معاونین شرکت توزیع برق استان تهران با تعداد 50 نفر می باشد. روش نمونه گیری در تحقیق حاضر روش تصادفی می باشد. برای تعیین حجم نمونه در این تحقیق از فرمول کوکران استفاده شده است که طبق آن تعداد 44 نفر انتخاب شدند و پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها ،بمنظور سنجش فرضیه های پژوهشی از رویکرد معادلات ساختاری استفاده می گردد ضمنا برای سنجش روایی از روایی واگرا و برای سنجش پایایی پرسشنامه ها پایایی ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرارگرفت.
واژه های کلیدی: دوره های آموزش ضمن خدمت، عملکرد سازمانی، برنامه های آموزشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *